39941003_1144367755740052_55134313544585
40020810_1144367772406717_75275387573360
22815197_372029206589883_380362639100299

ศูนย์การเรียนรู้ประเพณีกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง

ข้อมูลของศูนย์การเรียนรู้ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง

            ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จังหวัดตาก เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนจังหวัดตากที่มีการสืบทอดกันมาเป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดตาก ซึ่งเป็นเป็นเพณีหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญในการสืบสาน อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามพันธ์กิจของวิทยาลัย และด้วยความรอบรู้ของบุคลากร ประกอบกับการลงมือปฏิบัติ ในการสืบสานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จังหวัดตาก จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในจังหวัดตากให้เป็นสถาบันที่มีบุคลากร และมีองค์ความรู้ในประเพณีลอยกระทงสายฯ อย่างแท้จริง โดยได้รับให้เป็นตัวแทนจังหวัด และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดทำหน้าที่ในการเผยแพร่ประเพณีลอยกระทงสายฯ ในงานและกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในจังหวัด ต่างจังหวัด และต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างแหล่งองค์ความรู้ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสายฯ ของจังหวัดตาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์เทิร์น จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประเพณีลอยกระทงสายฯ ขึ้นภายในวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งในการศึกษาหาความรู้และเผยแพร่ประเพณีลอยกระทงสายฯ ให้กับนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชนโดยทั่วไปที่มีความสนใจ ทั้งภายในจังหวัด ต่างจังหวัด ในประเทศ และต่างประเทศ โดยเริ่มเปิดให้บริการ ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ห้องศูนย์การเรียนรู้ประเพณีลอยกระทงสายฯ อาคารกรมหลวงฯ ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสถานบันได้ปฏิบัติตามพันธ์กิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์และร่วมสืบประสานประเพณีลอยกระทงสายฯ ของจังหวัดตาก

 

ข้อมูลการให้บริการ

1.วันเวลาเปิด-ปิดให้บริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

2.ให้บริการวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงสายฯ

3.ให้บริการสาธิตและสอนประดิษฐ์กระทงกะลา

4.ให้บริการอบรมและฝึกสอนระบำกระทงสาย

หมายเหตุ

ติดต่อสอบถามข้อมูลในการเข้าชม หรือขอใช้บริการในส่วนต่างๆ ได้ที่ สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เลขที่ 888  ตำบลหนองบัวใต้  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 เบอร์โทรติดต่อ 055-517488 ต่อ 802 หรือ 093-10803399

 

ททท.สำนักงานตาก

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตาก เข้าเยี่ยมชม ศุนย์การเรียนรู้ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น พร้อมสนับสนุน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ในการเรียนรู้ประเพณีกระทสาย

39986181_538542183271917_900852606892297
39986181_538542183271917_900852606892297
39911088_538542676605201_856857321996602
39899988_538542413271894_884057390254863