top of page
48360805_1219025778274249_96460225112755
51640732_1260665164110310_61460895505118
61551042_1340459282797564_82478920423157

ประวัติความเป็นมา

  

      วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  กำหนดให้มีระบบและกลไกควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง  เช่น การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพของประชาชน รวมทั้งมีการดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  อันจะเป็นกลไกในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาไทย  เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

มีการดำเนินงานภายใต้ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ดังนี้

 

ปรัชญา         

     สืบสาน เผยแพร่ ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คำขวัญ         

     วัฒนธรรมประเพณีล้ำค่า สืบสานงานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

    เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค

  ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

พันธกิจ

     สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ร่วม สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์

     ยกระดับมาตรฐานการพัฒนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชมชนให้เป็นที่ยอมรับ

ในระดับจังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ

15966298_757228651120633_443879977957804
bottom of page