โครงสร้างคณะกรรมการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

69295208_2346972768684056_22835507889176

ผศ.ดร.ไตรรัตน์  ยืนยง

อธิการบดี

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

69605705_2343481609033172_68809108966845

ดร.หัสชัย  ตั้งมั่งมี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ตำแหน่ง ประธาน

69688499_2343481642366502_51952268224548

อาจารย์ภัทรพล  โพธิติชัย

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

69638897_2343481669033166_79518627442888

นางสาวบุญฉัตร  แก้วสว่าง

งานบริหารทั่วไปและเลขานุการ

70226223_2355550194492980_38829046890579

อาจารย์จินดามณี  เลิศมโนกุล

งานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

ประจำคณะศึกษาศาสตร์

69641967_2355550021159664_64174902132783

อาจารย์ธีรพัฒน์  อินทร์ธรรม

งานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

69110806_2355549967826336_38712211754220

นางสาวนริศรา  สุขพันธ์

งานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

ประจำสำนัก

70074241_2355550131159653_64668828568733

อาจารย์สุข  บุปผา

งานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

ประจำคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

S__62251030-768x1024.jpg

อาจารย์บัวพรรณ คำเฉลา
งานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
ประจำคณะบริหารธุรกิจ