top of page
ป้ายกิจการ.jpg

กองกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

       มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา  ตลอดจนการจัดให้มีบริการและ สวัสดิการแก่นักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา และเพื่อพัฒนา นักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์  ทั้งทางด้านวิชาชีพ  สติปัญญา  สังคม  อารมณ์  และจิตใจ  เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพภายหลังจากการสําเร็จการศึกษาได้อย่างเต็มที่ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. อำนวยความสะดวก การติดต่อประสานงานแก่นักศึกษา โครงการกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ

2. ด้านจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ

3. การจัดตั้งองค์กรนักศึกษา ได้แก่  สโมสรนักศึกษา เป็นต้น

4. ด้านอบรมพัฒนานักศึกษา การประชุม/สัมมนาต่าง ๆ และด้านวินัยนักศึกษา

5. ด้านกิจกรรมกีฬา เช่น  กีฬาภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน เป็นต้น

6. จัดโครงการบรรยายพิเศษต่างๆ แก่นักศึกษา

7. ด้านบริการและสวัสดิการ เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำ ประกันอุบัติเหตุ  การศึกษาวิชาทหาร การผ่อนผันทหารกรณีต่างๆ ไปรษณียภัณฑ์ ด้านหอพัก ด้านทุนการศึกษา เป็นต้น

นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึงเป็นหนึ่งในสี่พันธกิจหลักของวิทยาลัย  เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษา มีความรู้  ความเข้าใจ  และความภาคภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนร่วมอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ที่ยอมรับ และการดำรงรักษาสืบต่อไป

 

 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  อัตลักษณ์  วัตถุประสงค์

ปรัชญา    :   บ่มเพาะวิชาชีวิต  จิตรักบริการ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์  :   เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมทักษะชีวิตและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของวิทยาลัย

พันธกิจ    :    1. จัดส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาในทุกด้านให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

                            2. พัฒนาระบบการบริการให้มีความเป็นเลิศ

                            3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                            4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

อัตลักษณ์

                           มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปวัฒนธรรม

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดบริการและสวัสดิการต่าง ๆ  ให้แก่นักศึกษา  เช่น  ทุนการศึกษา  หอพัก  การให้คำปรึกษา  กีฬา  สุขภาพอนามัย  ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้นักศึกษาโดยกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  เป็นพลเมืองดี  เป็นที่พึ่งของสังคม  และประเทศชาติ

 2. เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถพัฒนาตนเองในด้านสติปัญญา  ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม

 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักตนเอง  แสดงออกถึงการเป็นผู้นำ  และผู้ตามที่ดี

 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์  นักศึกษา  และบุคลากร

 5. เพื่อให้นักศึกษารู้จักรักษาดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  อันแสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม

   

ประเด็นยุทธศาสตร์  กองกิจการนักศึกษาได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 6 ประเด็น ดังนี้

 1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการให้บริการ

 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ

 3. ส่งเสริมและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างยั่งยืน

 5. การดำรงและรักษาศิลปวัฒนธรรม

 6. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านเก่งคน  เก่งงาน  เก่งคิด

 

 

กลยุทธ์   กองกิจการนักศึกษาได้กำหนดกลยุทธ์ไว้  9  ข้อ ดังนี้

 1. กำหนดให้มีการสอนและระบบพี่เลี้ยง

 2. ส่งเสริมหรืออบรมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ

 3. ปรับปรุงรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน

 4. กำหนดนโยบายให้มีการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้สอดคล้องและทันสมัย

 5. มีการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกหน่วยงาน

 6. รณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาวิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิทยาลัยเป็นผู้นำและ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการฟื้นฟูอนุรักษ์ระบบนิเวศน์

 8. ส่งเสริมและอบรมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ

 9. สนับสนุนนักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ

bottom of page