รางวัล/ผลงาน นักศึกษา 
279226660_522800622714877_3776536002320500583_n

กองกิจการนักศึกษา และ สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจาก กิจกรรมการประกวดคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หัวข้อ : ร่วมสืบสานสงกรานต์ไทย ผ่านสื่อออนไลน์ปลอดภัยจาก COVID-19 #NTCสาดสุขสนุกปลอดภัย #สงกรานต์วิถีใหม่ห่างไกลโควิด #NTC #วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

278669293_523445792650360_1071817969284486478_n

นายพิเชษฐ์ จินา นายกสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เป็นตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 25 - 27 เมษายน 2565

119171942_3366790226677343_4046555692932

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับประเทศ เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563 คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วย 1.นายไพฑูรณ์. กิจการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 2.นางสาวนัทชา. อะเต่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 3.นางสาวสุภิณณา บุลานาผาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563

118184021_168775508117392_26777323842278

นาย พิเชษฐ์ จินา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับรางวัล "ขวัญใจชาวค่าย" จากการเข้าร่วมค่ายอาสาสมัคร สร้างสรรค์สังคมสีขาว สร้างภูมิคุ้มกันชีวิต ห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน ของกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ณ จ.พิษณุโลก

118226914_168775408117402_28785282819176

นางสาวณัฐชยา พชรจรัสแสง นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ที่ได้รับรางวัล "ขวัญใจชาวค่าย" จากการเข้าร่วมค่ายอาสาสมัคร สร้างสรรค์สังคมสีขาว สร้างภูมิคุ้มกันชีวิต ห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน ของกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ณ จ.พิษณุโลก

“น้องใหม่ นอร์ทเทิร์น ดาวรุ่ง Social”

ขอแสดงความยินดีกับ...น้องโชค นายโชคชัย สิทธินิธิกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ กับรางวัล “น้องใหม่ นอร์ทเทิร์น ดาวรุ่ง Social” ในการประกวดคลิปดูเอทกับรุ่นพี่ จากกิจกรรม สานสัมพันธ์ รุ่นน้อง – รุ่นพี่ Duet TIKTOK (ดูเอท ในติ๊กตอก) โครงการสู่อ้อมกอดนอร์ทเทิร์น2563 #สู่อ้อมกอดนอร์ทเทิร์น #รับน้อง63 #NTC #วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น #รับน้องออนไลน์ #รับน้องสร้างสรรค์ #กองกิจการNorthernNTC

การประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

น.ส.สกุลรัตน์ มะโนฟุ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 เขตภาคเหนือ วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

NTC_20191204-33

รางวัลการประกวดเรียงความ หัวข้อเรื่อง คำสอนของพ่อ เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นาย พิเชษฐ์ จินา สาขานิติศาสตร์ คณะ นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

NTC_20191204-32

รางวัลการประกวดภาพถ่ายสายสัมพันธ์พ่อลูก เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาว ดาราวลี สีใจคำ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 3

เข้าคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

นางสาว อรัญญา เงินมูล นักศึกษาชั้นปี ที่4 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ เป็นตัวแทนสถาบัน เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

นางสาวจิณัฐตา คงดี และ นางสาวพิมใจ ใจวงห์ลำ เป็นตัวแทนสถาบัน เข้านำเสนอผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลคนดีศรีนอร์ทเทิร์น ประจำปี 256

นายจีระยุทธ อินทร์งาม นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาการบัญชี ได้รับรางวัลคนดีศรีนอร์ทเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2562