top of page

รางวัลและผลงานที่โดดเด่น

ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่ประเพณี

ลอยกระทงสาย

กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย

ร่วมกับ ททท.สำนักงานตาก เป็นตัวแทนประเทศไทย เผยแพร่ประเพณีลอยกระทงสาย ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย วันที่ 15 - 21 กันยายน 2559

bottom of page